WELCOMING (jako podstatná dimenze služby)

 

Forma: prezenční
Rozsah: 8 vyučovacích hodin
Číslo akreditace: A2019/0464 – PC/SP/VP/PP

Termíny: objednávejte si kurz na klíč

Cena kurzu na klíč: 19 000,- Kč


 

 

Anotace:

Seminář Welcoming (jako podstatná dimenze služby) je koncipován jako seznámení s pojmem welcomingu, pojmu, který se kromě prostředí byznysu postupně stále více objevuje také v metodikách sociálních a zdravotních služeb zejména v anglicky mluvících zemích. Welcomingem (welcome = angl. „vítat“) rozumíme „Počáteční i průběžná působení osob a prostředí, která vedou k pocitu sounáležitosti a ochoty se zapojit.“ (Bruce Anderson: Our door is open, Seattle 2010), tedy nejen to, jak uvítáme nového zájemce o službu nebo klienta služby, ale to, jak vytváříme a udržujeme vztah, který podporuje jeho zapojení do poskytování služby. V rámci semináře se účastníci seznámí se čtyřmi obecnými rovinami welcomingu: 1) Jak to u nás vypadá (dostupnost, prostředí, nápisy, …) 2) Procesy (zdravení, kultura jednání, vyvážení moci, formuláře, …) 3) Zapojení v komunitě (partnerství, síťování, aktivity v komunitě, …) 4) Podpora pracovníků (využití všech darů pracovníků, welcoming pracovníků, participace pracovníků do rozhodování, …) a nahlédnou je v prostředí svých vlastních služeb. Zvláštní pozornost bude věnována welcomingu v oblasti služeb pro lidi s duševním onemocněním, jeho odlišení od psychiatrické compliance a jeho rozpracování v podpoře lidí navázaných na službu i těch, kteří jsou na službu navázáni slabě nebo vůbec.

 

Lektor:

Mgr. et Mgr. Martin Fojtíček vystudoval matematickou statistiku na MFF UK a náboženské vědy na KTF UK. Absolvoval dvouletý systemický supervizní a koučovací výcvik a kvalifikační kurz sociální pracovník. Deset let učil filosofii, religionistiku a logiku na plzeňských gymnáziích. Postgraduálně studuje obor Sociální a spirituální determinanty zdraví na Institutu sociálního zdraví Univerzity Palackého v Olomouci.
Ve školním roce 1998/99 žil v terapeutické komunitě s lidmi s duševním onemocněním ve Velké Británii, poté inicioval a řídil Ledovec (www.ledovec.cz) – sdružení, které poskytuje sociální služby lidem především s duševním onemocněním v Plzeňském kraji. Na Ledovci se podílel zejména na rozběhu služeb podporovaného zaměstnávání a podporovaného vzdělávání (www.supportededucation.eu), přes deset let žil v „tréninkové domácnosti venkovského typu“, dnes je na Ledovci manažerem pro hodnoty.
Spolupracoval na vzniku a rozběhu několika sociálních firem, které zaměstnávají osoby se zdravotním postižením. Supervidoval týmy v sociálních službách (zejeména v průběhu jejich transformace) a také pastorační týmy. V rámci projektu Cirkus Paciento v psychiatrických léčebnách (www.pacirkus.cz) navštívil všechny psychiatrické léčebny v ČR. Tři roky pracoval na MZ v projektech Deinstitucionalizace a Destigmatizace v rámci www.reformapsychiatrie.cz

Podmínky a cena:

Kurz je možné uskutečnit u zájemce (podmínkou je mít kam promítat prezentaci) nebo na Ledovci (v Ledcích nebo i v Plzni). Maximální počet účastníků je 18.
Cena kurzu na klíč je 19 000 Kč. Zahrnuje náklady na výuku a materiály pro účastníky. Případné cestovné lektora (7,50 Kč/km) se účtuje zvlášť.
Absolvent kurzu se 100% účastí obdrží certifikát.